• Nowość! Jesteśmy dostosowani do RODO. Wykupując u nas stronę nie musisz się tym martwić.
 • Nowość! Darmowe monitorowanie pozycji Twojej strony w Google.
 • Nowość! Sprawdź tanią reklamę w wyszukiwarce Google.

Regulamin klienta serwisu pl.mfirma.eu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1.

  Portal internetowy dostępny pod adresem https://pl.mfirma.eu prowadzony jest przez spółkę CEFERTY SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335004; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: PL894-298-07-41; REGON: 021045093; adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl; numer telefonu: (+48) 71 738 23 71 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

  1.2.

  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1.3.

  Definicje – terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. 1.3.1.

   CEFERTY; USŁUGODAWCA – CEFERTY SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335004; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: PL894-298-07-41; REGON: 021045093; adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl; numer telefonu: (+48) 71 738 23 71 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

   1.3.2.

   pl.mfirma.eu; PORTAL INTERNETOWY – portal internetowy prowadzony przez Ceferty pozwalający Usługobiorcom tworzyć strony WWW i publikować je w Internecie. Ceferty pomaga dodatkowo Usługobiorcom za pośrednictwem portalu internetowego założyć konto pocztowe na serwerach Google oraz pośredniczy w wykupieniu reklamy w programie reklamowym Google Ads.

   1.3.3.

   GOOGLE – spółka Google Inc. z siedzibą - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   1.3.4.

   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1.3.5.

   KONSUMENT – Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego.

   1.3.6.

   KONTO – prowadzone w pl.mfirma.eu dla Usługobiorcy przez Ceferty pod unikalną nazwą (login) konto, w ramach którego Ceferty (1) udostępnia zasoby, w których gromadzone są dane Usługobiorcy i informacje o jego działaniach w ramach pl.mfirma.eu oraz (2) umożliwia dostęp do usług świadczonych w jego ramach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

   1.3.7.

   PRZEDSIĘBIORCA – Usługobiorca będący jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z Portalu internetowego musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

   1.3.8.

   REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu internetowego.

   1.3.9.

   REJESTRACJA – procedura zakładania Konta.

   1.3.10.

   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu internetowego zgodnie z Regulaminem. Usługobiorcą może być również osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

   1.3.11.

   RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

   1.3.12.

   UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA – umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy opisana w punkcie 9 a zawarta w momencie założenia konta na portalu internetowym prowadzonym przez Ceferty.

   1.3.13.

   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Usługobiorca który założył konto na portalu internetowym prowadzonym przez Usługodawcę (Ceferty). Usługobiorca jest administratorem tych danych, które sam publikuje na swojej stronie internetowej lub przechowuje na kontach pocztowych email obsługiwanych przez Usługodawcę.

   W przypadku pozostałych danych przekazanych do Ceferty to Ceferty jest Administratorem Danych Osobowych Dotyczących Bezpośrednio Usługobiorcy – patrz punkt 1.13.15.

   1.3.14.

   PROCESOR DANYCH OSOBOWYCH, PROCESOR – Usługodawca (Ceferty). Usługodawca jest procesorem tych danych przekazanych mu przez Usługobiorcę które nie są konieczne dla Usługodawcy do świadczenia jego usług np. treści zawarte na stronie internetowej klienta, treść poczty email klienta w przypadku wykupienia usługi poczty email.

   W przypadku pozostałych danych przekazanych do Ceferty to Ceferty jest Administratorem Danych Osobowych Dotyczących Bezpośrednio Usługobiorcy – patrz punkt 1.13.15.

   1.13.15.

   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO USŁUGOBIORCY

   Ceferty jest Procesorem Danych Osobowych, ale także Administratorem Danych Osobowych Dotyczących Bezpośrednio Usługobiorcy w zakresie następujących danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę do Ceferty, a służących do realizacji celu polegającego na świadczenia usługi na rzecz Usługobiorcy.

   Ceferty jako Administrator Danych Osobowych Dotyczących Bezpośrednio Usługobiorcy administruje następującymi kategoriami danych:

   1. dane rozliczeniowe dla Urzędu Skarbowego (imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, dane firmowe) wymagane do obsługi płatności (faktury),
   2. dane służące do kontroli dostępu do konta (login, hasło),
   3. dane o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki internetowej używanej przez Usługobiorcę do obsługi portalu internetowego Usługodawcy (detekcja niepoprawnego działania usługi na komputerze Usługobiorcy),
   4. zgoda na wysyłanie informacji marketingowych o nowych ofertach handlowych Usługodawcy,
   5. komunikacja telefoniczna / email pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

   Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z pl.mfirma.eu
  2.1.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. 2.1.1.

   Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

   2.1.2.

   Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

   2.1.3.

   Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

  2.2.

  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania, mogące utrudniać funkcjonowanie Portalu internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

  2.3.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.4.

  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2.5.

  Rodzaj i zakres usług dostępnych w ramach Konta określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2.6.

  Podczas Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. W wypadku Rejestracji poprzez serwis Facebook.com wystarczy kliknięcie przycisku „Loguj poprzez Facebook” oraz zezwolenie aplikacji pl.mfirma.eu do automatycznego pobrania adresu e-mail zapisanego w profilu konta Facebook.

  2.7.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć pole „Utwórz konto” („Zaloguj się” w wypadku Rejestracji poprzez serwis Facebook.com) i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Ceferty, której przedmiotem jest utworzenie Konta oraz usługi świadczone w ramach Konta na warunkach określonych w Regulaminie.

  2.8.

  W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.7., Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego terminu (np. podjęcie działań w ramach Konta, uruchomienie kampanii Google Ads) oraz w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

  2.9.

  Ceferty może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu pl.mfirma.eu od uwiarygodnienia danych wymienionych w pkt. 2.6. Niniejszy punkt nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

  2.10.

  W wyniku Rejestracji Ceferty tworzy automatycznie dla Usługobiorcy Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym albo numeru identyfikacyjnego (ID) w serwisie Facebook.com w wypadku Usługobiorców dokonujących Rejestracji w Portalu internetowym za pośrednictwem serwisu Facebook.com. Usługobiorca uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta po podaniu w Portalu internetowym nazwy i hasła (logowanie standardowe bez użycia portalu Facebook.com) albo poprzez użucie przycisku „Loguj poprzez Facebook”. W przypadku użycia przycisku Facebook.com Usługobiorca podaje login i hasło w oknie logowania Facebook.com. Hasło nie jest przekazywane do portalu pl.mfirma.eu.

  2.11.

  Konto zawiera dane Usługobiorcy podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Usługobiorca powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Konta lub poprzez kontakt z konsultantem (chat on-line, telefonicznie (+48) 71 738 23 71; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mamfirme.pl). Zabrania się usuwania przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 2.6., w trakcie korzystania z usług pl.mfirma.eu (z wyjątkiem ich aktualizacji), a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer identyfikacyjny (ID) w serwisie Facebook.com w wypadku Usługobiorców dokonujących Rejestracji lub logujących się do Portalu internetowego za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

  2.12.

  Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie Regulaminu.

  2.13.

  Ceferty zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez pl.mfirma.eu w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest obiektywnie zagrożone. Ceferty może uzależnić w takim wypadku dalsze korzystanie z Konta przez Usługobiorcę od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Usługobiorca natychmiast odzyska dostęp do Konta. Niniejszy punkt nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności względem Konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

  2.14.

  W przypadku wykupienia usługi 3 lub 10 wersji językowych obowiązek dokonania tłumaczenia spoczywa na Usługobiorcy. Ceferty dostarcza jednynie techniczną możliwość posiadania wielu wersji językowych.

  2.15.

  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 3. OPŁATY I PROWIZJE
  3.1.

  Konto i usługi świadczone przez Ceferty w ramach Konta w pl.mfirma.eu są odpłatne. Wysokość opłat za Konto i poszczególne usługi w ramach Konta określona jest w cenniku pl.mfirma.eu, który jest dostępny na stronie https://pl.mfirma.eu/cennik.html.

  3.2.

  Opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem pl.mfirma.eu i przedstawiane Usługobiorcy do zapłaty przed uruchomieniem danej usługi w ramach Konta. W wypadku Konta płatność następuje po jego utworzeniu – w terminie do 7 dni od dnia jego utworzenia, chyba że strony postanowią inaczej – w przeciwnym razie Usługobiorca traci dostęp do usług w ramach Konta zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

  3.3.

  Dostępne sposoby płatności:

  1. 3.3.1.

   Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYPAL.

   3.3.2.

   Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL – możliwe sposoby płatności dostępne są pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda.

   3.3.3.

   Płatność przelewem tradycyjnym.

   3.3.4.

   Karty płatnicze:

   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

  3.4.

  Faktury wystawiane są w oparciu o dane Usługobiorcy podane przy Rejestracji lub wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Usługobiorca poda inne dane.

  3.5.

  Opłata abonamentowa za Konto to opłata roczna. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty rocznej na 2 albo 4 części płatne co miesiąc. Płatność w dwóch miesięcznych częściach zwiększa koszt usług o 10%, a płatność w czterech miesięcznych częściach zwiększa koszt usług o 20%.

  3.6.

  Usługobiorca nie może zrezygnować z usług pl.mfirma.eu przed uregulowaniem wszystkich rat abonamentu.

  3.7.

  Usługobiorca może uzyskać kod autoryzacyjny domeny po płatności wszystkich usług zakupionych w portalu pl.mfirma.eu.

  3.8

  Zawartość nie opłaconej strony internetowej jest automatycznie blokowana w przypadku kiedy termin płatności minął. O fakcie zablokowania strony Usługobiorca zostanie poinformowany mailowo. Informacja o blokadzie będzie widoczna na stronie Usługobiorcy.

  3.9

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 4. INNE OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW
  4.1.

  Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych pl.mfirma.eu, w tym do logo „pl.mfirma.eu”, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w pl.mfirma.eu, przysługują Ceferty. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorców elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Ceferty, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Ceferty.

  4.2.

  Ceferty nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców treści, które naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Niniejszy punkt nie narusza art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4.3.

  Niedozwolona jest sprzedaż stron internetowych dostępnych w ramach pl.mfirma.eu osobom trzecim w taki sposób, który ukrywa fakt, że strona została założona na pl.mfirma.eu. W szczególności niedozwolone jest ukrywanie w stopce strony odnośnika prowadzącego do pl.mfirma.eu.

 5. ZMIANY W REGULAMINIE
  5.1.

  Ceferty może z ważnych przyczyn (konieczność zmiany wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; wprowadzenie nowych lub ulepszenie istniejących usług w ramach Konta) zmienić Regulamin, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

  5.2.

  Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  5.3.

  Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w pl.mfirma.eu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji lub odmowy. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Ceferty ze skutkiem określonym w pkt. 6.1.

 6. ROZWIĄZANIE UMOWY
  6.1.

  Usługobiorca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z Ceferty (dotyczącą określonego Konta) pisemnie na adres Ceferty lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl zawierającej w treści oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy w takim trybie w wypadku gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca nie skutkuje zwrotem uiszczonych opłat.

  6.2.

  Z ważnych przyczyn (dostarczanie treści bezprawnych; naruszenie Regulaminu) umowa może zostać rozwiązana przez Ceferty za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W wypadku Konsumentów niezbędne jest wcześniejsze jednokrotne wezwanie do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

  6.3.

  Jeżeli umowa została wypowiedziana przez Ceferty, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w serwisie pl.mfirma.eu bez uprzedniej zgody Ceferty.

  6.4.

  W przypadku nieopłacenia abonamentu na stronę internetową lub jakiejkolwiek innej usługi zakupionej w portalu pl.mfirma.eu i upłynięciu 60 dni od daty płatności USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do następujących działań:

  6.4.1

  automatycznego usunięcia zawartości strony internetowej,

  6.4.2

  przejęcia własności do strony internetowej wraz z domeną internetową jako rekompensatę za brakujące opłaty,

  6.4.3

  zachowanie przejętej domeny internetowej nawet w przypadku gdy USŁUGOBIORCA ureguluje zaległe płatności co wynika z faktu, że przejęta domena mogła już zostać sprzedana firmie trzeciej lub też jest w użyciu na wewnętrzne potrzeby USŁUGODAWCY.

  6.5

  Zawartość nie opłaconej strony internetowej jest automatycznie usuwana po 60 dniach od daty zakończenia okresu próbnego.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  7.1.

  Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie (w tym usługi świadczone drogą elektroniczną) nie są realizowane przez Ceferty lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  7.2.

  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie pl.mfirma.eu lub pisemnie na adres Ceferty. Zaleca się, aby reklamacja zawierała nazwę pod jaką Usługobiorca występuje w pl.mfirma.eu (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  7.3.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Ceferty zwraca się niezwłocznie do Usługobiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  7.4.

  Ceferty rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  7.5.

  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Usługobiorcy lub w inny wskazany przez Usługobiorcę sposób.

 8. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
  8.1.

  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Ceferty, której przedmiotem są usługi świadczone przez Ceferty w ramach pl.mfirma.eu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  8.2.

  Umowy zawierane poprzez pl.mfirma.eu zawierane są w języku polskim.

  8.3.

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  9.1. ZAWARCIE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Założenie konta w portalu internetowym Usługodawcy jest równoważne z zawarciem Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy Usługodawcą (Procesor Danych Osobowych) a Usługobiorcą (Administrator Danych Osobowych) tylko w zakresie tych danych, dla których Usługodawca pełni rolę Procesora Danych Osobowych względem Usługobiorcy.

  9.2. GŁÓWNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.2.1. Ochrona danych osobowych

   Usługodawca traktuje kwestie ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych z należytą starannością i przetwarza takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz regulaminem portalu internetowego Usługodawcy. W celu świadczenia usług, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe dotyczące Usługobiorców. Usługodawca może ujawnić dane osobowe stronom trzecim tylko za zgodą Usługobiorcy lub upoważnionym organom (np. urząd skarbowy, policja, sąd) w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • 9.2.2. Informacje na temat ochrony prywatności

   Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Danych osobowych w związku z usługami oferowanymi przez Usługodawcę można znaleźć w Polityce prywatności.

  9.3. CEL UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.3.1. Cel umowy przetwarzania

   Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie praw i obowiązków zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Procesora w imieniu Usługobiorcy (Administratora danych osobowych).

  • 9.3.2. Definicje

   „Umowa Powierzenia i Przetwarzania” oznacza niniejszą umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia i przetwarzania zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych i ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu Danych osobowych niezgodnie z prawem oraz przekazywaniu Danych osobowych jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej.


   "Prawodawstwo w zakresie ochrony danych" oznacza ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 ("RODO") po wejściu w życie, a także krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w kraju, w którym Administrator Danych Osobowych ma swoją siedzibę, z późniejszymi zmianami, w tym przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO.


   "Dane osobowe", które oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Podmiot danych") przekazane bezpośrednio Procesorowi w ramach świadczenia usługi przez Ceferty na rzecz Usługobiorcy.


   „Podmiot danych” - osoba fizyczna, której dane osobowe zostały przekazane przez Administratora Danych Osobowych (Usługobiorca) do Procesora Danych Osobowych (Usługodawca).


  9.4 ZAKRES PRZETWARZANIA

  Założenia ogólne.

  • 9.4.1. Cele przetwarzania

   Usługobiorca (Administrator danych osobowych) określa cele i sposób przetwarzania Danych Osobowych. Charakter i cel przetwarzania, w tym operacje i podstawowe czynności przetwarzania, są ukierunkowane na zapewnienie świadczenia usług w sposób opisany w regulaminie portalu internetowego Usługodawcy.

  • 9.4.2 Zasady przetwarzania

   Procesor, jego Subprocesorzy i inne osoby działające z upoważnienia Procesora, które mają dostęp do powierzonych im Danych Osobowych, przetwarzają Dane Osobowe wyłącznie w imieniu Usługobiorcy (Administratora danych osobowych) , zgodnie z niniejszą Umową i udokumentowanymi instrukcjami Usługobiorcy (Administratora danych osobowych), chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  • 9.4.3. Zakres przetwarzania

   Umowa Powierzenia i Przetwarzania dotyczy przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych w imieniu Usługobiorcy (Administratora danych osobowych) w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.


   Usługodawca (Ceferty) pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich Usługobiorców.

  • 9.4.4. Kategorie Danych Osobowych i Podmioty Danych

   Przetwarzanie dotyczy następujących – o ile takie dane zostały przekazane przez Usługobiorcę (Administratora danych osobowych) - kategorii Danych Osobowych:

   • podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.,
   • dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile wysyłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Usługobiorcy obsługiwanej przez Usługodawcę,
   • pozostałe dane dostarczone przez Usługobiorcę i znajdujące się na stronie internetowej Usługobiorcy lub na poczcie email Usługobiorcy obsługiwanej przez Usługodawcę.
  9.5. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (USŁUGOBIORCY)
  • 9.5.1.

   Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Dane Osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Procesor nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.

  • 9.5.2.

   Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania Danych Osobowych Procesorowi, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania w tym, że każda zgoda jest udzielana wyraźnie, dobrowolnie, jednoznacznie i na podstawie uzyskanych w tym zakresie informacji. Na żądanie Procesora, Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania.

  9.6. POUFNOŚĆ
  • 9.6.1.

   Procesor, jego Subprocesorzy i inne osoby działające z upoważnienia Procesora, które mają dostęp do Danych osobowych, podlegają obowiązkowi zachowania poufności i zachowują tajemnicę zawodową w zakresie przetwarzania Danych osobowych i Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym Prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Procesor zobowiązuje się zapewnić, aby każdy Subprocesor lub inne osoby działające pod jego zwierzchnictwem, przestrzegały w/w zobowiązania do zachowania poufności.

  • 9.6.2.

   Administrator Danych Osobowych jest objęty obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do wszelkiej dokumentacji i informacji otrzymanych od Procesora, związanych z wdrożonymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa Procesora i jego Subprocesorów, a także innych informacji, które procesor chce zachować w tajemnicy.

  • 9.6.3.

   Obowiązek zachowania poufności ma również zastosowanie po rozwiązaniu Umowy Powierzenia i Przetwarzania.

  9.7. BEZPIECZEŃSTWO

  Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania danych osobowych przez przetwarzającego są określone w polityce prywatności procesora danych (Usługodawcy) w sekcji „Bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych procesorowi”.

  9.8. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I WYKONYWANIE PRAW PODMIOTÓW DANYCH
  • 9.8.1.

   O ile nie uzgodniono inaczej lub co innego nie wynika z obowiązujących przepisów, Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do żądania dostępu do wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych przez Procesor w imieniu Administrator Danych Osobowych.

  • 9.8.2

   Jeżeli Procesor lub Subprocesor otrzyma wniosek od Podmiotu Danych związany z przetwarzaniem Danych osobowych, Procesor prześle taki wniosek do Administrator Danych Osobowych, w celu dalszego przetwarzania przez Administrator Danych Osobowych, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa lub instrukcji przekazanych przez Administrator Danych Osobowych.

  9.9. POZOSTAŁE WSPARCIE DLA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.9.1.

   Jeżeli Procesor lub Subprocesor otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub informację od właściwego organu nadzorczego dotyczącą zarejestrowanych Danych osobowych lub przetwarzania danych objętych niniejszą Umową, Procesor o tym fakcie powiadomi Administrator Danych Osobowych i przekaże mu otrzymane żądanie, chyba że Procesor jest uprawniony do samodzielnego rozpatrzenia takiego żądania.

  • 9.9.2.

   Jeżeli Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków i / lub skonsultowania się z organem nadzorczym w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej Umowy Powierzenia i Przetwarzania, Procesor zapewni Administratorowi Danych Osobowych wsparcie w tym zakresie. Administrator Danych Osobowych ponosi wszelkie koszty naliczone przez Procesora związane z udzieleniem wsparcia.

  9.10. POWIADOMIENIE O NARUSZENIU DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.10.1.

   Procesor powiadamia Administrator Danych Osobowych niezwłocznie (jednak nie później niż w czasie 24 godzin) po powzięciu wiadomości o naruszeniu związanym z przetwarzaniem Danych osobowych ("naruszenie danych osobowych"). Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za powiadomienie o naruszeniu Danych osobowych właściwy organu nadzoru.

  • 9.10.2.

   W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do poinformowania Podmiotów danych o naruszeniu ich Danych osobowych, Procesor współpracuje w tym zakresie z Administrator Danych Osobowych, w tym udziela Administrator Danych Osobowych, jeśli jest w posiadaniu takich danych, niezbędnych informacji kontaktowych do zainteresowanych Podmiotów danych. Administrator Danych Osobowych ponosi wszelkie koszty związane z komunikacją z Podmiotem danych, którego Danych osobowych dotyczy naruszenie. Jeżeli naruszenie danych osobowych jest spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialny jest Procesor, to on ponosi koszty komunikacji z Podmiotem danych, którego Danych osobowych dotyczy naruszenie.

  9.11. SUBPROCESORZY
  • 9.11.1.

   Procesor nie może angażować innego podmiotu ("Subprocesor") w przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu na postawie niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej / email zgody Administrator Danych Osobowych za wyjątkiem Subprocesorów podanych w punkcie 9.11.3. na użycie których Usługobiorca (Administrator Danych Osobowych) wyraża zgodę w chwili założenia konta na portalu internetowym Usługodawcy. Procesor informuje Administratora Danych Osobowych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących ustanowienia Subprocesorów.

  • 9.11.2.

   Procesor zapewnia, że obowiązki w zakresie ochrony Danych osobowych określone w niniejszej Umowie i Prawodawstwie z zakresu ochrony danych są nakładane na wszelkich Subprocesorów w drodze pisemnej umowy. Każdy Subprocesor zapewnia w szczególności niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych oraz zapewnienia Administrator Danych Osobowych i właściwym organom nadzoru dostępu i informacji niezbędnych do weryfikacji takiej zgodności. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych Osobowych za działania Subprocesora.

  • 9.11.3

   Lista Subprocesorów wykorzystywanych przez Usługodawcę:
   (i) Biuro Rachunkowe Solus sp. z o. o., KRS: 0000339757, NIP: 8971757371, (faktury wystawiane przez Ceferty);
   (ii) OVH sp. z o. o., KRS: 0000220286, NIP: 8992520556, (zakup domen, hosting stron internetowych, hosting poczty email Usługobiorców);
   (iii) Google LLC (w przypadku korzystania z usług firmy Google jak np. „Google Moja Firma (Google Mapy)”, „Google Ads”, etc.);

  9.12. TRANSFER DANYCH
  • 9.12.1.

   Ujawnianie, przekazywanie Danych osobowych lub dostęp do Danych osobowych z krajów znajdujących się poza UE / EOG ("kraj trzeci") może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administrator Danych Osobowych danych (za wyjątkiem Subprocesorów podanych w punkcie 9.11.3.) i podlega standardowym w UE klauzulom umownym między Administratorem Danych Osobowych a określonym przedsiębiorcą w miejscu i na podstawie przepisów prawnych właściwych dla takiego przekazania lub ujawnienia.

  9.13 OKRES OBOWIĄZYWANIA I WARUNKI WYPOWIEDZENIA
  • 9.13.1.

   Niniejsza Umowa Powierzenia i Przetwarzania jest ważna tak długo, jak długo Procesor przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, niezależnie od czasu trwania umowy głównej wynikającej z posiadania konta na portalu internetowym Usługodawcy.

  • 9.13.2.

   W przypadku naruszenia przez Procesora postanowień niniejszej Umowy Powierzenia i Przetwarzania lub Prawodawstwa w zakresie ochrony danych, Administrator Danych Osobowych może (i) polecić Procesorowi zaprzestanie dalszego przetwarzania Danych Osobowych ze skutkiem natychmiastowym; i / lub (ii) wypowiedzieć Umowę Przetwarzania ze skutkiem natychmiastowym.

  9.14. SKUTKI WYPOWIEDZENIA
  • 9.14.1.

   Po rozwiązaniu Umowy Powierzenia i Przetwarzania, Procesor – według uznania Administratora Danych Osobowych – usunie wszystkie dane osobowe Administratora Danych Osobowych o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

  • 9.14.2.

   Procesor zobowiązuje się do złożenia Administratorowi Danych Osobowych oświadczenia potwierdzającego usunięcie Danych zgodnie z Umową Przetwarzania oraz instrukcjami Administratora Danych Osobowych.

  9.15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • 9.15.1

   Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe lub pośrednie (w szczególności, za przerwanie działalności, utratę zysków itp.) niezależnie od formy działania, bez względu na to, czy szkoda powstała w związku z naruszeniem zobowiązań umownych, deliktem (w tym w szczególności na skutek zaniedbania), odpowiedzialnością za produkt lub w jakikolwiek inny sposób, nawet jeśli powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód (łącznie "szkody pośrednie").

  • 9.15.2.

   Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za:
   a. błędy lub opóźnienia, pozostające poza rozsądną kontrolą strony niewykonującej, w tym ogólne opóźnienia w dostępie do sieci, awarie zasilania lub usterki maszyn;
   b. błędy spowodowane przez systemy lub działania drugiej strony, zaniechania lub zaniedbania, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi ta strona.

  • 9.15.3.

   Całkowite i maksymalne zobowiązanie którejkolwiek ze stron wobec drugiej strony nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga za sobą odpowiedzialność.

  • 9.15.4

   Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szkód spowodowanych oszustwem, rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem.

 10. POZIOM DOSTĘPNOŚCI STRON WWW ZAŁOŻONYCH NA pl.mfirma.eu
  10.1.

  Ceferty dopełni wszelkich starań, aby poziom dostępności strony internetowego Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu nie był niższy od 96% czasu dostępności strony liczonego w okresie 30 dni. W przypadku jeśli poziom dostępności strony jest niższy od 96% Usługobiorca ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy w wysokości 81 groszy netto za każdy dzień niedostępności, ale nie więcej niż 300 zł netto.

 11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZYGNACJI Z DOMEN .AT ORAZ .DE
  11.1.

  Ze względu na regulacje stosowane przez rejestratorów domen .at (nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m. b. H.; Jakob-Haringer-Straße 8/V; 5020 Salzburg; Austria; nic.at) oraz .de (DENIC eG; Kaiserstraße 75-77; 60329 Frankfurt; Niemcy; denic.de), po zakończeniu okresu rozliczeniowego rezygnacja z przedłużenia domeny nie jest domniemana. Regulacje te są niezależne od Usługodawcy.

  11.2.

  Rezygnacja z przedłużenia domeny .at – jeżeli domena nie zostanie odnowiona w ciągu 30 dni przed datą jej wygaśnięcia, rejestrator domen .at przejmie obsługę domeny. Aby ją usunąć należy wysłać fax (numer fax: +43/662/46 69-29) do rejestratora 28 dni przed datą wygaśnięcia domeny. W przeciwnym razie domena zostanie automatycznie odnowiona, a faktura wystawiona.

  11.3.

  Rezygnacja z przedłużenia domeny .de – każda domena która wygasła, zmienia status w DENIC eG. Rejestrator skontaktuję się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, aby uzyskać potwierdzenie usunięcia domeny. W przypadku braku odpowiedzi, Usługobiorca zostanie obciążony kosztem jej przedłużenia.

  11.4.

  W wypadkach, o których mowa w pkt. 11.2 oraz 11.3 Usługobiorca może się zwrócić o nieodpłatną pomoc do Ceferty w celu przedłużenia bądź rezygnacji z przedłużenia domeny (np. wysłanie faxu). Dodatkowo Ceferty w tych wypadkach będzie informował Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności przedłużenia lub możliwości rezygnacji z przedłużenia domeny.

 12. OBSŁUGA KAMPANII GOOGLE ADS (ADWORDS)

  Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące usługi przygotowania kampanii reklamowej Google Ads (Adwords).

  12.1.

  Jeśli Usługobiorca nie korzysta z kampanii reklamowej Google Ads przez okres 15 miesięcy lub dłużej i nie zasila konta pieniędzmi to konto reklamowe jest automatycznie kasowane przez firmę Google a niewykorzystane środki na nim przepadają.

  12.2.

  Jeśli Usługobiorca wstrzyma kampanię na okres 15 miesięcy lub dłużej to środki zgromadzone na koncie reklamowym przepadają.

  12.3.

  Informacja o terminie ważności konta Google Ads znajdują się także w panelu administracyjnym w zakładce "Pozycjonowanie / Raport kampanii Google Ads".Załącznik nr 1 – Specyfikacja usług dostępnych w ramach Konta w pl.mfirma.eu
Usługa lub funkcjonalność dostępna w ramach Konta Konto – do 7 dni* od jego utworzenia Konto – po 7 dniach od jego utworzenia i nieuiszczenia opłaty abonamentowej Konto – po 7 dniach od jego utworzenia i uiszczenia opłaty abonamentowej
1 Strona internetowa Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK NIE (strona dostępna tylko w trybie edycji) TAK
2 Możliwość zakupu domeny TAK TAK TAK
3 Pomoc konsultanta (chat on-line; telefonicznie; za pośrednictwem poczty elektronicznej) TAK NIE TAK
4 Statystyki wejść na stronę internetową Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK NIE TAK
5 Możliwość monitorowania pozycji swojej strony w wyszukiwarce Google na wybrane frazy TAK NIE TAK
6 Możliwość monitorowania działania wykupionej kampanii reklamowej Google Ads TAK TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
7 Możliwość zakupu usługi Pozycjonowanie strony Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu w wynikach wyszukiwarki Google TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
8 Reklamy umieszczane przez Ceferty na stronie Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK TAK NIE
9 Możliwość zakupu usługi Kampania reklamowa Goole Ads NIE TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
10 Możliwość zakupu usługi Konto pocztowe Google TAK TAK TAK

* Strony (Usługodawca i Usługobiorca) mogą w drodze porozumienia wydłużyć bezpłatny (testowy) okres korzystania z Konta.

Regulamin Programu Partnerskiego serwisu pl.mfirma.eu

Program Partnerski - pobierz wzór umowy
 1. Wstęp
  1.1.

  Organizatorem Programu Partnerskiego jest Ceferty sp. z o.o. - właściciel serwisu pl.mfirma.eu.

  1.2.

  Celem Programu Partnerskiego jest promowanie serwisu pl.mfirma.eu na stronach WWW jego Partnerów oraz pozyskiwanie w ten sposób nowych Klientów.

 2. Definicje
  Serwis (pl.mfirma.eu)

  Serwis internetowy, w którym Ceferty sp. z o.o. świadczy usługę dostępu do aplikacji pozwalającej tworzyć/zarządzać stroną internetową.

  Abonament

  Opłata za dostęp do pl.mfirma.eu, którą Klient wnosi na rzecz właściciela Serwisu, Ceferty sp. z o. o. sp. k., z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w pl.mfirma.eu promocji i rabatów.

  Partner

  Firma lub osoba fizyczna, która uczestnicząc w Programie Partnerskim, promuje Serwis oraz otrzymuje prowizję za Klientów pochodzących z jego stron internetowych.

  Link

  Unikalny dla każdego Partnera odnośnik umożliwiający przechodzenie Klientów ze strony Partnera na stronę serwisu pl.mfirma.eu oraz pozwalający na tworzenie statystyk, na podstawie których będą prowadzone rozliczenia prowizji pomiędzy Serwisem a Partnerem.

  Klient

  Podmiot, który zarejestrował się w pl.mfirma.eu.

  Klient płacący

  Klient, który po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu opłacił użytkowanie w kolejnym, wybranym okresie rozliczeniowym.

  Okresy rozliczeniowe i rabaty

  Opłata za Serwis pobierana jest z góry, w okresach wybranych przez Klienta płacącego lub określonych w aktualnie obowiązującym cenniku. Prowizja wypłacana Partnerowi uwzględnia rabaty udzielone Klientowi płacącemu.

 3. Zasady współpracy
  3.1.

  Aby rozpocząć współpracę, Partner powinien zarejestrować się w pl.mfirma.eu.

  3.2.

  Klient, dokonując rejestracji w Serwisie z linka Partnera, zostaje przypisany do danego Partnera oraz zarejestrowany w systemie partnerskim.

  3.3.

  Partner, dokonując rejestracji w Serwisie, otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego systemu partnerskiego. Na swoim koncie Partner może śledzić aktywność poleconych przez siebie Klientów oraz obserwować statystyki przyrostu. Statystyki te zawierają również informacje o wpłatach od Klienta płacącego przypisanego do Partnera.

  3.4.

  Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta ani nie umożliwia wglądu w jego dokumenty sprzedażowe.

  3.5.

  Niedozwolone jest promowanie pl.mfirma.eu na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

  3.6.

  Niedozwolona jest sprzedaż stron dostarczanych przez pl.mfirma.eu w sposób taki, który ukrywa fakt, że strona została założona na portalu pl.mfirma.eu. W szczególności niedozwolone jest w programie partnerskim ukrywanie w stopce strony odnośnika prowadzącego do pl.mfirma.eu.

 4. Rozliczenia i płatności
  4.1.

  Za Klientów pozyskanych za pomocą swoich stron WWW, którzy po okresie próbnym staną się Klientami płacącymi pl.mfirma.eu, Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 100zł brutto.

  4.2.

  Rozliczenie z Partnerem odbywa się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient płacący wykupił Abonament, na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Partnera.

 5. Postanowienia końcowe
  5.1.

  Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyn
  2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu
  3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
  4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. Regulaminu.
  5.2.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z nia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Regulamin promocji "Domeny dla firm za 0 zł!" oraz "Domeny dla firm za 1 zł netto!"

 1. Postanowienia ogólne
  1.1.

  Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny dla firm za 0 zł!" oraz "Domeny dla firm za 1 zł netto!" (dalej: promocji) jest Ceferty sp. z o.o., dostawca usług internetowych.

  1.2.

  Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu portalu pl.mfirma.eu.

  1.3.

  W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej promocji z postanowieniami Regulaminu pl.mfirma.eu stosuje się warunki promocji.

  1.4.

  Promocji nie można łączyć z innymi promocjami chyba, że warunki poszczególnych promocji dopuszczają taką możliwość.

 2. Oferta promocyjna
  2.1.

  Rejestracja dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.2.

  Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

  2.3.

  Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

  2.4.

  Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Czas trwania promocji
  3.1.

  Oferta promocyjna trwa od 1 sierpnia 2011 r. do odwołania.

  3.2.

  Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

  3.3.

  W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

 4. Uczestnicy
  4.1.

  Oferta promocyjna skierowana jest do firm, którzy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:

  1. w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej, regionalnej oraz
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  3. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem pl.mfirma.eu
  4.2.

  Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę rezerwacji domeny w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.

  4.3.

  Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

  4.4.

  Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę.

  4.5.

  Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizator albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty, chyba że Organizator postanowi inaczej.

 5. Opis oferty promocyjnej
  5.1.

  W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę .pl, funkcjonalną, regionalną w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji.

  5.2.

  Jeden Uczestnik może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji jednej domeny. Kolejne domeny rejestrowane są na zasadach określonych w cenniku Organizatora. Okres ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia zarejestrowania domeny w NASK.

  5.3.

  Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat.

  5.4.

  Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, numeru REGON i NIP.

  5.5.

  Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  5.6.

  Wezwanie, o którym mowa w pkt. 5.5., Organizator prześle Uczestnikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

  5.7.

  Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.5., w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.

  5.8.

  Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych w pkt. 5.5. w terminie, o którym mowa w pkt. 5.7., oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem pl.mfirma.eu. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

  5.9.

  Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji.

  5.10.

  Promocja dotyczy wyłącznie domen:

  1. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.
  5.11.

  Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów czy upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.

  5.12.

  W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

  5.13.

  Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach pl.mfirma.eu.

  5.14.

  Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

 6. Odpowiedzialność
  6.1.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

STRONY WWW

 • Strona z treścią gotowa w 5 minut!
 • Strona zgodna z RODO
 • Ponad 1000 projektów graficznych
 • Domena .pl lub .com gratis
 • Wersje językowe + Miejsca Google
 • Łatwe i szybkie zmiany
Szablony stron internetowych

REKLAMA GOOGLE

 • Tanie pozycjonowanie
  (linki sponsorowane / Google Ads)
 • Monitoring pozycji w wyszukiwarce
 • Dobór słow kluczowych
 • Raport z kampanii online
 • Pomoc w optymalizacji treści strony

FIRMOWA POCZTA Chcesz wiedzieć więcej jak działa poczta firmowa - porozmawiaj z naszym konsultantem.

Konfiguracja firmowej poczty

poczta email
 • Intuicyjny interfejs poczty
 • Konfiguracja poczty w Twojej domenie
 • Utworzenie kont dla pracowników