• Nowość! Już niebawem nowy edytor responsywnych stron www!
 • Nowość! Darmowe monitorowanie pozycji Twojej strony w Google.
 • Nowość! Sprawdź tanią reklamę w wyszukiwarce Google.

Regulamin klienta serwisu pl.mfirma.eu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1.

  Portal internetowy dostępny pod adresem http://pl.mfirma.eu prowadzony jest przez spółkę CEFERTY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428302; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: 8943040862; REGON: 021935846; adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl; numer telefonu: (+48) 71 738 23 71 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

  1.2.

  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1.3.

  Definicje – terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. 1.3.1.

   CEFERTY; USŁUGODAWCA – CEFERTY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428302; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: 8943040862; REGON: 021935846; adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl; numer telefonu: (+48) 71 738 23 71 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

   1.3.2.

   pl.mfirma.eu; PORTAL INTERNETOWY – portal internetowy prowadzony przez Ceferty pozwalający Usługobiorcom tworzyć strony WWW i publikować je w Internecie. Ceferty pomaga dodatkowo Usługobiorcom za pośrednictwem portalu internetowego założyć konto pocztowe na serwerach Google oraz pośredniczy w wykupieniu reklamy w programie reklamowym Google AdWords.

   1.3.3.

   GOOGLE – spółka Google Inc. z siedzibą - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   1.3.4.

   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1.3.5.

   KONSUMENT – Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego.

   1.3.6.

   KONTO – prowadzone w pl.mfirma.eu dla Usługobiorcy przez Ceferty pod unikalną nazwą (login) konto, w ramach którego Ceferty (1) udostępnia zasoby, w których gromadzone są dane Usługobiorcy i informacje o jego działaniach w ramach pl.mfirma.eu oraz (2) umożliwia dostęp do usług świadczonych w jego ramach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

   1.3.7.

   PRZEDSIĘBIORCA – Usługobiorca będący jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z Portalu internetowego musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

   1.3.8.

   REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu internetowego.

   1.3.9.

   REJESTRACJA – procedura zakładania Konta.

   1.3.10.

   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu internetowego zgodnie z Regulaminem. Usługobiorcą może być również osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z pl.mfirma.eu
  2.1.

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. 2.1.1.

   Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

   2.1.2.

   Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

   2.1.3.

   Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies.

  2.2.

  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione są bezprawne działania, mogące utrudniać funkcjonowanie Portalu internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

  2.3.

  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.4.

  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2.5.

  Rodzaj i zakres usług dostępnych w ramach Konta określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

  2.6.

  Podczas Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. W wypadku Rejestracji poprzez serwis Facebook.com wystarczy kliknięcie przycisku „Loguj poprzez Facebook” oraz zezwolenie aplikacji pl.mfirma.eu do automatycznego pobrania adresu e-mail zapisanego w profilu konta Facebook.

  2.7.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć pole „Utwórz konto” („Zaloguj się” w wypadku Rejestracji poprzez serwis Facebook.com) i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Ceferty, której przedmiotem jest utworzenie Konta oraz usługi świadczone w ramach Konta na warunkach określonych w Regulaminie.

  2.8.

  W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.7., Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego terminu (np. podjęcie działań w ramach Konta, uruchomienie kampanii Google Adwords) oraz w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

  2.9.

  Ceferty może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu pl.mfirma.eu od uwiarygodnienia danych wymienionych w pkt. 2.6. Niniejszy punkt nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

  2.10.

  W wyniku Rejestracji Ceferty tworzy automatycznie dla Usługobiorcy Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym albo numeru identyfikacyjnego (ID) w serwisie Facebook.com w wypadku Usługobiorców dokonujących Rejestracji w Portalu internetowym za pośrednictwem serwisu Facebook.com. Usługobiorca uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta po podaniu w Portalu internetowym nazwy i hasła (logowanie standardowe bez użycia portalu Facebook.com) albo poprzez użucie przycisku „Loguj poprzez Facebook”. W przypadku użycia przycisku Facebook.com Usługobiorca podaje login i hasło w oknie logowania Facebook.com. Hasło nie jest przekazywane do portalu pl.mfirma.eu.

  2.11.

  Konto zawiera dane Usługobiorcy podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Usługobiorca powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Konta lub poprzez kontakt z konsultantem (chat on-line, telefonicznie (+48) 71 738 23 71; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mamfirme.pl). Zabrania się usuwania przez Usługobiorcę danych, o których mowa w pkt. 2.6., w trakcie korzystania z usług pl.mfirma.eu (z wyjątkiem ich aktualizacji), a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer identyfikacyjny (ID) w serwisie Facebook.com w wypadku Usługobiorców dokonujących Rejestracji lub logujących się do Portalu internetowego za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

  2.12.

  Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie Regulaminu.

  2.13.

  Ceferty zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez pl.mfirma.eu w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest obiektywnie zagrożone. Ceferty może uzależnić w takim wypadku dalsze korzystanie z Konta przez Usługobiorcę od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Usługobiorca natychmiast odzyska dostęp do Konta. Niniejszy punkt nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności względem Konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

  2.14.

  W przypadku wykupienia usługi 3 lub 10 wersji językowych obowiązek dokonania tłumaczenia spoczywa na Usługobiorcy. Ceferty dostarcza jednynie techniczną możliwość posiadania wielu wersji językowych.

 3. OPŁATY I PROWIZJE
  3.1.

  Konto i usługi świadczone przez Ceferty w ramach Konta w pl.mfirma.eu są odpłatne. Wysokość opłat za Konto i poszczególne usługi w ramach Konta określona jest w cenniku pl.mfirma.eu, który jest dostępny na stronie http://pl.mfirma.eu/cennik.html.

  3.2.

  Opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem pl.mfirma.eu i przedstawiane Usługobiorcy do zapłaty przed uruchomieniem danej usługi w ramach Konta. W wypadku Konta płatność następuje po jego utworzeniu – w terminie do 7 dni od dnia jego utworzenia, chyba że strony postanowią inaczej – w przeciwnym razie Usługobiorca traci dostęp do usług w ramach Konta zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

  3.3.

  Dostępne sposoby płatności:

  1. 3.3.1.

   Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYPAL.

   3.3.2.

   Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL – możliwe sposoby płatności dostępne są pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda.

   3.3.3.

   Płatność przelewem tradycyjnym.

  3.4.

  Faktury wystawiane są w oparciu o dane Usługobiorcy podane przy Rejestracji lub wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Usługobiorca poda inne dane.

  3.5.

  Opłata abonamentowa za Konto to opłata roczna. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty rocznej na dwie albo 4 części płatne co miesiąc. Płatność jednorazowa premiowana jest 20% rabatem, płatność w dwóch miesięcznych częściach 10% rabatem, a płatność w 4 miesięcznych częściach nie jest premiowana rabatem. Rabat przy płatności jednorazowej oraz w dwóch częściach jest już uwzględniony w cenie abonamentu.

  3.6.

  Usługobiorca nie może zrezygnować z usług pl.mfirma.eu przed uregulowaniem wszystkich rat abonamentu.

  3.7.

  Usługobiorca może uzyskać kod autoryzacyjny domeny po płatności wszystkich usług zakupionych w portalu pl.mfirma.eu.

 4. INNE OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW
  4.1.

  Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych pl.mfirma.eu, w tym do logo „pl.mfirma.eu”, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w pl.mfirma.eu, przysługują Ceferty. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorców elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Ceferty, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Ceferty.

  4.2.

  Ceferty nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców treści, które naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Niniejszy punkt nie narusza art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4.3.

  Niedozwolona jest sprzedaż stron internetowych dostępnych w ramach pl.mfirma.eu osobom trzecim w taki sposób, który ukrywa fakt, że strona została założona na pl.mfirma.eu. W szczególności niedozwolone jest ukrywanie w stopce strony odnośnika prowadzącego do pl.mfirma.eu.

 5. ZMIANY W REGULAMINIE
  5.1.

  Ceferty może z ważnych przyczyn (konieczność zmiany wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; wprowadzenie nowych lub ulepszenie istniejących usług w ramach Konta) zmienić Regulamin, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

  5.2.

  Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  5.3.

  Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w pl.mfirma.eu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji lub odmowy. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Ceferty ze skutkiem określonym w pkt. 6.1.

 6. ROZWIĄZANIE UMOWY
  6.1.

  Usługobiorca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z Ceferty (dotyczącą określonego Konta) pisemnie na adres Ceferty lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@mamfirme.pl zawierającej w treści oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy w takim trybie w wypadku gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca nie skutkuje zwrotem uiszczonych opłat.

  6.2.

  Z ważnych przyczyn (dostarczanie treści bezprawnych; naruszenie Regulaminu) umowa może zostać rozwiązana przez Ceferty za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W wypadku Konsumentów niezbędne jest wcześniejsze jednokrotne wezwanie do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

  6.3.

  Jeżeli umowa została wypowiedziana przez Ceferty, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w serwisie pl.mfirma.eu bez uprzedniej zgody Ceferty.

  6.4.

  W przypadku nieopłacenia abonamentu na stronę internetową lub jakiejkolwiek innej usługi zakupionej w portalu pl.mfirma.eu i upłynięciu 60 dni od daty płatności USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do następujących działań:

  6.4.1

  automatycznego usunięcia zawartości strony internetowej,

  6.4.2

  przejęcia własności do strony internetowej wraz z domeną internetową jako rekompensatę za brakujące opłaty,

  6.4.3

  zachowanie przejętej domeny internetowej nawet w przypadku gdy USŁUGOBIORCA ureguluje zaległe płatności co wynika z faktu, że przejęta domena mogła już zostać sprzedana firmie trzeciej lub też jest w użyciu na wewnętrzne potrzeby USŁUGODAWCY.

  6.5

  Zawartość nie opłaconej strony internetowej jest automatycznie usuwana po 60 dniach od daty zakończenia okresu próbnego.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  7.1.

  Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie (w tym usługi świadczone drogą elektroniczną) nie są realizowane przez Ceferty lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  7.2.

  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie pl.mfirma.eu lub pisemnie na adres Ceferty. Zaleca się, aby reklamacja zawierała nazwę pod jaką Usługobiorca występuje w pl.mfirma.eu (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

  7.3.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Ceferty zwraca się niezwłocznie do Usługobiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  7.4.

  Ceferty rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  7.5.

  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Usługobiorcy lub w inny wskazany przez Usługobiorcę sposób.

 8. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
  8.1.

  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Ceferty, której przedmiotem są usługi świadczone przez Ceferty w ramach pl.mfirma.eu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  8.2.

  Umowy zawierane poprzez pl.mfirma.eu zawierane są w języku polskim.

  8.3.

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  9.1.

  Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

  9.2.

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem pl.mfirma.eu jest Ceferty.

  9.3.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z Usługobiorcą umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Przetwarzanie w innych celach (tj. w celu prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, przesyłania informacji handlowej) nastąpi po otrzymaniu uprzedniej zgody Usługobiorcy.

  9.4.

  Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  9.5.

  Korzystanie z pl.mfirma.eu oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem.

  9.6.

  Ceferty pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich Usługobiorców.

 10. POZIOM DOSTĘPNOŚCI STRON WWW ZAŁOŻONYCH NA pl.mfirma.eu
  10.1.

  Ceferty dopełni wszelkich starań, aby poziom dostępności strony internetowego Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu nie był niższy od 96% czasu dostępności strony liczonego w okresie 30 dni. W przypadku jeśli poziom dostępności strony jest niższy od 96% Usługobiorca ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy w wysokości 81 groszy netto za każdy dzień niedostępności, ale nie więcej niż 300 zł netto.

 11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REZYGNACJI Z DOMEN .AT ORAZ .DE
  11.1.

  Ze względu na regulacje stosowane przez rejestratorów domen .at (nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m. b. H.; Jakob-Haringer-Straße 8/V; 5020 Salzburg; Austria; nic.at) oraz .de (DENIC eG; Kaiserstraße 75-77; 60329 Frankfurt; Niemcy; denic.de), po zakończeniu okresu rozliczeniowego rezygnacja z przedłużenia domeny nie jest domniemana. Regulacje te są niezależne od Usługodawcy.

  11.2.

  Rezygnacja z przedłużenia domeny .at – jeżeli domena nie zostanie odnowiona w ciągu 30 dni przed datą jej wygaśnięcia, rejestrator domen .at przejmie obsługę domeny. Aby ją usunąć należy wysłać fax (numer fax: +43/662/46 69-29) do rejestratora 28 dni przed datą wygaśnięcia domeny. W przeciwnym razie domena zostanie automatycznie odnowiona, a faktura wystawiona.

  11.3.

  Rezygnacja z przedłużenia domeny .de – każda domena która wygasła, zmienia status w DENIC eG. Rejestrator skontaktuję się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, aby uzyskać potwierdzenie usunięcia domeny. W przypadku braku odpowiedzi, Usługobiorca zostanie obciążony kosztem jej przedłużenia.

  11.4.

  W wypadkach, o których mowa w pkt. 11.2 oraz 11.3 Usługobiorca może się zwrócić o nieodpłatną pomoc do Ceferty w celu przedłużenia bądź rezygnacji z przedłużenia domeny (np. wysłanie faxu). Dodatkowo Ceferty w tych wypadkach będzie informował Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności przedłużenia lub możliwości rezygnacji z przedłużenia domeny.Załącznik nr 1 – Specyfikacja usług dostępnych w ramach Konta w pl.mfirma.eu
Usługa lub funkcjonalność dostępna w ramach Konta Konto – do 7 dni* od jego utworzenia Konto – po 7 dniach od jego utworzenia i nieuiszczenia opłaty abonamentowej Konto – po 7 dniach od jego utworzenia i uiszczenia opłaty abonamentowej
1 Strona internetowa Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK NIE (strona dostępna tylko w trybie edycji) TAK
2 Możliwość zakupu domeny TAK TAK TAK
3 Pomoc konsultanta (chat on-line; telefonicznie; za pośrednictwem poczty elektronicznej) TAK NIE TAK
4 Statystyki wejść na stronę internetową Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK NIE TAK
5 Możliwość monitorowania pozycji swojej strony w wyszukiwarce Google na wybrane frazy TAK NIE TAK
6 Możliwość monitorowania działania wykupionej kampanii reklamowej Google Adwords TAK TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
7 Możliwość zakupu usługi Pozycjonowanie strony Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu w wynikach wyszukiwarki Google TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
8 Reklamy umieszczane przez Ceferty na stronie Usługobiorcy w ramach pl.mfirma.eu TAK TAK NIE
9 Możliwość zakupu usługi Kampania reklamowa Goole Adwords NIE TAK (tylko strona zewnętrzna, tj. niezakupiona w pl.mfirma.eu) TAK
10 Możliwość zakupu usługi Konto pocztowe Google TAK TAK TAK

* Strony (Usługodawca i Usługobiorca) mogą w drodze porozumienia wydłużyć bezpłatny (testowy) okres korzystania z Konta.

Regulamin Programu Partnerskiego serwisu pl.mfirma.eu

Program Partnerski - pobierz wzór umowy
 1. Wstęp
  1.1.

  Organizatorem Programu Partnerskiego jest Ceferty sp. z o.o. sp. k. - właściciel serwisu pl.mfirma.eu.

  1.2.

  Celem Programu Partnerskiego jest promowanie serwisu pl.mfirma.eu na stronach WWW jego Partnerów oraz pozyskiwanie w ten sposób nowych Klientów.

 2. Definicje
  Serwis (pl.mfirma.eu)

  Serwis internetowy, w którym Ceferty sp. z o.o. sp. k. świadczy usługę dostępu do aplikacji pozwalającej tworzyć/zarządzać stroną internetową.

  Abonament

  Opłata za dostęp do pl.mfirma.eu, którą Klient wnosi na rzecz właściciela Serwisu, Ceferty sp. z o. o. sp. k., z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w pl.mfirma.eu promocji i rabatów.

  Partner

  Firma lub osoba fizyczna, która uczestnicząc w Programie Partnerskim, promuje Serwis oraz otrzymuje prowizję za Klientów pochodzących z jego stron internetowych.

  Link

  Unikalny dla każdego Partnera odnośnik umożliwiający przechodzenie Klientów ze strony Partnera na stronę serwisu pl.mfirma.eu oraz pozwalający na tworzenie statystyk, na podstawie których będą prowadzone rozliczenia prowizji pomiędzy Serwisem a Partnerem.

  Klient

  Podmiot, który zarejestrował się w pl.mfirma.eu.

  Klient płacący

  Klient, który po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu opłacił użytkowanie w kolejnym, wybranym okresie rozliczeniowym.

  Okresy rozliczeniowe i rabaty

  Opłata za Serwis pobierana jest z góry, w okresach wybranych przez Klienta płacącego lub określonych w aktualnie obowiązującym cenniku. Prowizja wypłacana Partnerowi uwzględnia rabaty udzielone Klientowi płacącemu.

 3. Zasady współpracy
  3.1.

  Aby rozpocząć współpracę, Partner powinien zarejestrować się w pl.mfirma.eu.

  3.2.

  Klient, dokonując rejestracji w Serwisie z linka Partnera, zostaje przypisany do danego Partnera oraz zarejestrowany w systemie partnerskim.

  3.3.

  Partner, dokonując rejestracji w Serwisie, otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego systemu partnerskiego. Na swoim koncie Partner może śledzić aktywność poleconych przez siebie Klientów oraz obserwować statystyki przyrostu. Statystyki te zawierają również informacje o wpłatach od Klienta płacącego przypisanego do Partnera.

  3.4.

  Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta ani nie umożliwia wglądu w jego dokumenty sprzedażowe.

  3.5.

  Niedozwolone jest promowanie pl.mfirma.eu na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

  3.6.

  Niedozwolona jest sprzedaż stron dostarczanych przez pl.mfirma.eu w sposób taki, który ukrywa fakt, że strona została założona na portalu pl.mfirma.eu. W szczególności niedozwolone jest w programie partnerskim ukrywanie w stopce strony odnośnika prowadzącego do pl.mfirma.eu.

 4. Rozliczenia i płatności
  4.1.

  Za Klientów pozyskanych za pomocą swoich stron WWW, którzy po okresie próbnym staną się Klientami płacącymi pl.mfirma.eu, Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 100zł brutto.

  4.2.

  Rozliczenie z Partnerem odbywa się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient płacący wykupił Abonament, na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Partnera.

 5. Postanowienia końcowe
  5.1.

  Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyn
  2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu
  3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
  4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. Regulaminu.
  5.2.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z nia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Regulamin promocji "Domeny dla firm za 0 zł!" oraz "Domeny dla firm za 1 zł netto!"

 1. Postanowienia ogólne
  1.1.

  Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny dla firm za 0 zł!" oraz "Domeny dla firm za 1 zł netto!" (dalej: promocji) jest Ceferty sp. z o.o. sp. k., dostawca usług internetowych.

  1.2.

  Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu portalu pl.mfirma.eu.

  1.3.

  W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej promocji z postanowieniami Regulaminu pl.mfirma.eu stosuje się warunki promocji.

  1.4.

  Promocji nie można łączyć z innymi promocjami chyba, że warunki poszczególnych promocji dopuszczają taką możliwość.

 2. Oferta promocyjna
  2.1.

  Rejestracja dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.2.

  Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

  2.3.

  Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

  2.4.

  Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Czas trwania promocji
  3.1.

  Oferta promocyjna trwa od 1 sierpnia 2011 r. do odwołania.

  3.2.

  Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

  3.3.

  W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

 4. Uczestnicy
  4.1.

  Oferta promocyjna skierowana jest do firm, którzy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:

  1. w okresie trwania oferty promocyjnej dokonają rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej, regionalnej oraz
  2. w chwili składania zamówienia zaznaczą stosowną opcję uwzględniającą udział domeny w ofercie promocyjnej, oraz
  3. spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem i Regulaminem pl.mfirma.eu
  4.2.

  Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę rezerwacji domeny w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.

  4.3.

  Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

  4.4.

  Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu Uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub osoba, która zawarła taką umowę.

  4.5.

  Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizator albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty, chyba że Organizator postanowi inaczej.

 5. Opis oferty promocyjnej
  5.1.

  W trakcie trwania promocji, zgłaszający do rejestracji nową domenę .pl, funkcjonalną, regionalną w momencie składania zamówienia wskazują chęć udziału w promocji.

  5.2.

  Jeden Uczestnik może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, dokonać rejestracji jednej domeny. Kolejne domeny rejestrowane są na zasadach określonych w cenniku Organizatora. Okres ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji wynosi 12 miesięcy od dnia zarejestrowania domeny w NASK.

  5.3.

  Domena jest rejestrowana za pośrednictwem Organizatora bez wnoszenia opłat.

  5.4.

  Warunkiem udziału w promocji jest podanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji aktualnych, poprawnych i kompletnych danych, numeru REGON i NIP.

  5.5.

  Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika (zarówno od nowego, jak i obecnego klienta), który zamówił lub zarejestrował domenę na warunkach promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON i kopii dokumentów rejestrowych, tj. zaświadczenia lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego odpisu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację Uczestnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, w przypadku, gdy przepisy nie wymagają rejestracji Uczestnika w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  5.6.

  Wezwanie, o którym mowa w pkt. 5.5., Organizator prześle Uczestnikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

  5.7.

  Uczestnik, na żądanie Organizatora, ma obowiązek przedstawić kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.5., w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania.

  5.8.

  Nienadesłanie kopii dokumentów wskazanych w pkt. 5.5. w terminie, o którym mowa w pkt. 5.7., oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Uczestnika i może skutkować rozwiązaniem umowy z Organizatorem, zgodnie z Regulaminem pl.mfirma.eu. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów rejestracji domeny - według cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.

  5.9.

  Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie przez Uczestnika potwierdzenia zamówienia na domeny rejestrowane w promocji.

  5.10.

  Promocja dotyczy wyłącznie domen:

  1. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. które nie biorą udziału w innych promocjach, ofertach promocyjnych i akcjach specjalnych.
  5.11.

  Prolongata ważności domen zarejestrowanych w ramach oferty promocyjnej, po upływie pierwszego rocznego okresu rejestracji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika obowiązującego w tym momencie u Organizatora, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów czy upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.

  5.12.

  W przypadku transferu domeny zarejestrowanej w ramach promocji do innego usługodawcy przed pierwszym odnowieniem, Uczestnik zobowiązuje się do jej uprzedniej prolongaty w systemie Organizatora na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika Organizatora. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek dodatkowych świadczeń na rzecz Organizatora.

  5.13.

  Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych we właściwych regulaminach pl.mfirma.eu.

  5.14.

  Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

 6. Odpowiedzialność
  6.1.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora.

STRONY WWW

 • Strona z treścią gotowa w 5 minut!
 • Ponad 1000 projektów graficznych
 • Domena .pl lub .com gratis
 • Wersje językowe + Miejsca Google
 • Łatwe i szybkie zmiany
Szablony stron internetowych

REKLAMA GOOGLE

 • Tanie pozycjonowanie
  (linki sponsorowane)
 • Monitoring pozycji w wyszukiwarce
 • Dobór słow kluczowych
 • Raport z kampanii online
 • Pomoc w optymalizacji treści strony

FIRMOWA POCZTA Chcesz wiedzieć więcej jak działa poczta firmowa - porozmawiaj z naszym konsultantem.

Konfiguracja firmowej poczty

poczta email
 • Intuicyjny interfejs poczty
 • Konfiguracja poczty w Twojej domenie
 • Utworzenie kont dla pracowników